แผนที่ อำเภอวชิรบาร ตำบลบ้านนา ตำบลบึงบัว วังโมกข์

พิจิตร
admin
Administrator
โพสต์: 356
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 14 ม.ค. 2013 4:02 am

แผนที่ อำเภอวชิรบาร ตำบลบ้านนา ตำบลบึงบัว วังโมกข์

ข้อมูล โดย admin »

แผนที่ อำเภอวชิรบาร
รูปภาพ
เส้นทางเพิ่มเติม
http://www.kasettambon.com/webboard/province.php

อำเภอวชิรบาร
สถานที่ตั้ง สภาพทั่วไป
ที่ว่าการอำเภอวชิรบารมีตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา กิโลเมตร 92 ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 117
สายนครสวรรค์ - พิษณุโลก ระยะทางจากจังหวัดพิจิตรถึงที่ว่าการอำเภอวชิรบารมีประมาณ 25 กิโลเมตร
จากกรุงเทพมหานคร 320 กิโลเมตร มีพื้นที่ 181,771 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน
แต่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร ทำไร่ทำนา และปลูกผักผลไม้ต่าง
มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งสิ้น 153,391ไร่
อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร แบ่งเขตการบริหารราชการออกเป็น 4 ตำบล 51 หมู่บ้านดังนี้
1. ตำบลบ้านนา แบ่งออกเป็น 16 หมู่บ้าน
2. ตำบลบึงบัว แบ่งออกเป็น 10 หมู่บ้าน
3. ตำบลวังโมกข์ แบ่งออกเป็น 13 หมู่บ้าน
4. ตำบลหนองหลุม แบ่งออกเป็น 12 หมู่บ้าน
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ เขตติดต่อ ตำบลพันเสา และบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ทิศใต้ เขตติดต่อ ตำบลเนินปอ และตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก เขตติดต่อ ตำบลกำแพงดิน และตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก เขตติดต่อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม และตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

ตำบลบ้านนา
สถานที่ตั้ง สภาพทั่วไป
ตำบลบ้านนา เป็นที่ตั้งของอำเภอวชิรบารมี มีเส้นทางหลวงที่ 117 นครสวรรค์ - พิษณุโลก และทางหลวงที่ 115 พิจิตร-กำแพงเพชร ตัดผ่านเรียกว่าสี่แยกปลวกสูง มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมองไปทางใหนมีแต่ทุ่งนาชาวบ้านจึงตั้ง
ชื่อว่า บ้านนา ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดลพบุรี ขนมธรรมเนียมประเพณีเหมือนกับคนภาคกลางทั่วไป
การคมนาคมติดต่อกัน ภายในหมู่บ้านสะดวก อาชีพส่วนใหญ่ของเกษตรกรคือการประกอบอาชีพทางการเกษตร
มีคลองธรรมชาติไหลผ่าน เกษตรกรทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝน และบ่อบาดาล มีพื้นที่บางส่วนมีน้ำท่วมในฤดูฝน
- อาณาเขตติดต่อของตำบลบ้านนา
ทิศเหนือ เขตติดต่อ ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ เขตติดต่อ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก เขตติดต่อ ตำบลสามง่าม และตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก เขตติดต่อ ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

ตำบลบึงบัว
สถานที่ตั้ง สภาพทั่วไป
ตำบลบึงบัว เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลบ้านนา และเมื่อปี พ.ศ.2533 ได้แยกการปกครองออกจากตำบลบ้านนา
เดิมทีมีการปกครองจำนวน 8 หมู่บ้าน ปัจจุบันได้มีการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้านมีเส้นทาง หลวงที่ 115 ผ่านกลางตำบล ทำให้การคมนาคมไปมากับส่วนราชการอำเภอวชิรบารมีเป็นด้วยความสะดวก การคมนาคมติดต่อ
กันภายในหมู่บ้านสะดวก อาชีพส่วนใหญ่ของเกษตรกรคือการประกอบอาชีพทางการเกษตรแต่มีฐานะค่อนข้าง
ยากจน มีลำคลองธรรมชาติไหลผ่าน จำนวน 1 สาย ทำให้เกษตรกรมีน้ำทำการเกษตรในฤดูฝนอย่างเพียงพอ
- อาณาเขตติดต่อของตำบลบึงบัว
ทิศเหนือ เขตติดต่อ ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ เขตติดต่อ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก เขตติดต่อ ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก เขตติดต่อ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

ตำบลวังโมกข์
สถานที่ตั้ง สภาพทั่วไป
ตำบลวังโมกข์ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลหนองหลุม และเมื่อปี พ.ศ. 2533 ได้แยกการปกครองออกจาก
ตำบลหนองหลุม ปัจจุบันได้มีการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้านมีเส้นทาง หลวงที่ 117 ผ่านกลางตำบล
ทำให้การคมนาคมไปมากับส่วนราชการ อำเภอวชิรบารมีเป็นด้วยความสะดวก การคมนาคมติดต่อกัน
ภายในหมู่บ้านสะดวก ถนนภายในหมู่บ้านที่ใช้ในการติดต่อ ขนส่งสินค้า สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล อาชีพส่วนใหญ่
ของเกษตรกรคือการประกอบอาชีพทางการเกษตร มีลำคลองธรรมชาติไหลผ่าน จำนวน 6 สาย ทำให้เกษตรกรมี
น้ำทำการเกษตรในฤดูฝนอย่างเพียงพอ
- อาณาเขตติดต่อของตำบลวังโมกข์
ทิศเหนือ เขตติดต่อ ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ เขตติดต่อ ตำบลบึงบัว และตำบลบ้านนา อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก เขตติดต่อ ตำบลหนองหลุม และบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก เขตติดต่อ ตำบลประชาสุขสันต์ และตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร


ตำบลหนองหลุม
สถานที่ตั้ง สภาพทั่วไป
ตำบลหนองหลุม พื้นเพดั้งเดิมของชาวบ้านมี 3 กลุ่ม คือ ชาวบ้านดั่งเดิม อพยพมาจากจังหวัดกำแพงเพชร ไทยดำหรือโซ่ง อพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี และนครปฐม ซึ่งมีมากกว่ากลุ่มอื่น ใช้ภาษาโซ่งมีประเพณี
การเสนเรือน กินข้าวใหม่ ไทยอิสาน อพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ใช้ภาษาและประเพณีของอิสาน
ทั่วไป มีเส้นทางหลวงที่ 117 ผ่านกลางตำบล ทำให้การคมนาคมไปมากับส่วนราชการอำเภอวชิรบารมีเป็นด้วย
ความสะดวก การคมนาคมติดต่อกันภายในหมู่บ้านสะดวก อาชีพส่วนใหญ่ของเกษตรกรคือการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร มีฐานะปานกลาง มีลำคลองธรรมชาติไหลผ่านเกษตรกรอาศัยน้ำฝนทำการเกษตร
พื้นที่บางส่วนมีน้ำท่วมในฤดูฝน
- อาณาเขตติดต่อของตำบลหนองหลุม
ทิศเหนือ เขตติดต่อ ตำบลบ่อทอง และตำบลวังอีทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ทิศใต้ เขตติดต่อ ตำบลวังโมกข์ และตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก เขตติดต่อ ตำบลกำแพงดิน และตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก เขตติดต่อ ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร และตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก

ย้อนกลับไปยัง