กระดูกกบ ไม้พุ่มรอเลื้อยโคนต้นมีหนามแข็ง
การปลูกพืช
กระดูกกบ ชื่ออื่นๆ : กงกาง (พิษณุโลก, เชียงราย), กงกางเครือ (ภาคกลาง, นครราชสีมา), กงเกง ขงเข็ง ขาเปีย จะก๊า จ๊าเปื๋อย ต …