กระดูกกบ ไม้พุ่มรอเลื้อยโคนต้นมีหนามแข็ง
การปลูกพืช
กระดูกกบ ชื่ออื่นๆ : กงกาง (พิษณุโลก, เชียงราย) กงกางเครือ (ภาคกลาง, นครราชสีมา) กงเกง, ขงเข็ง, ขาเปีย, จะก๊า, จ๊าเปื๋อย