ต้นทัง ไม้ยืนต้นที่ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม
ไม้ยืนต้น
ทัง ชื่ออื่นๆ : กะตา มือแด มือแด็ง มือแต กายูกะตา กายูมือแด (มลายู-ภาคใต้), กะทัง กะทับใบใหญ่ (ภาคใต้) ต้นกำเนิด : …