ต้นทัง ไม้ยืนต้นที่ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม
ไม้ยืนต้น
ทัง ชื่ออื่นๆ : กะตา, มือแด, มือแด็ง, มือแต, กายูกะตา, กายูมือแด (มลายู-ภาคใต้) กะทัง, ทัง, ทังใบใหญ่ (ภาคใต้) ทังทอง …