ใบกระท่อม สรรพคุณทางยา ประโยชน์และโทษ
การปลูกพืช
กระท่อม กระท่อม ในประเทศไทยมีการนำมาใช้เป็นยาแก้โรคบิด ท้องร่วง และปวดมวนท้อง และบางพื้นที่กล่าวกันต่อมาว่าสามารถบรรเทาโ
การออกฤทธิ์และอันตรายของกระท่อม
เทคโนโลยีเกษตร
กระท่อมเป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ 15 – 20 เมตร พบในป่าดิบแถบเอเชียอาคเนย์ เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย ในประเทศ
พรบ.พืชกระท่อม ในการนำมาปลูก จำหน่ายเพื่อการนำเข้า-ส่งออก เชิงอุตสาหกรรม ต้องมีใบอนุญาตเท่านั้น
การปลูกพืช
ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ต้องขอใบอนุญาตเพาะปลูก-จำหน่าย โดยมีพื้นที่กำหนดชัดเจน ห้ามจำหน่ายให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีค
กระท่อม พืชมีพิษ สารสำคัญที่พบคือ ไมทราไจนีน (Mitragynine) เป็นสารจำพวกอัลคาลอยด์ ออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง
การปลูกพืช
กระท่อม ชื่ออื่นๆ :  อีถ่าง (ภาคกลาง) ท่อม (ภาคใต้) ต้นกำเนิด : แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อสามัญ : – ชื่อวิทยาศ