วงศ์และสกุลของกระบก IRVINGIACEAE
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ต้น ปลายยอดมีหูใบยาวเรียวแหลมหุ้มยอดอ่อน ใบเดี่ยว เรียงสลับ ช่อดอก แบบแยกแขนง ออกตามง่ามใบและปลายกิ่ง
กระบก เมล็ดนำไปคั่วรับประทานได้ ต้นไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
การปลูกพืชสมุนไพร
กระบก ชื่ออื่นๆ : กระบก, กะบก, จะบก, ตระบก (เหนือ) จาเมาะ (เขมร) ชะอัง (ซอง ตราด) บก, หมากบก …