กระบก เมล็ดนำไปคั่วรับประทานได้ ต้นไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
การปลูกพืชสมุนไพร
กระบก ชื่ออื่นๆ : กระบก, กะบก, จะบก, ตระบก (เหนือ) จาเมาะ (เขมร) ชะอัง (ซอง ตราด) บก, หมากบก(ตะวันออกเฉียงเหนือ) …