กระพี้ ไม้ยืนต้น ลำต้น เนื้อไม้ เปลือกต้น แก่น นำมาเป็นยา
การปลูกพืชสมุนไพร
กระพี้ ชื่ออื่นๆ : กระพี้จั่น, จั่น, พี้จั่น, ปี้จั่น ต้นกำเนิด : พม่า เอเซียเขตร้อน ชื่อสามัญ : สงวน ชื่อวิทยาศาสตร์ …