กระวาน ผลแก่นำมาตากแห้งและใช้เป็นเครื่องเทศแต่งกลิ่นเพิ่มความหอมให้กับอาหาร
การปลูกพืช
กระวาน ชื่ออื่นๆ : ปล้าก้อ (ปัตตานี) กระวานขาว (ภาคกลาง, ภาคตะวันออก) มะอี้ (ภาคเหนือ) ข่าโคก, ข่าโค่ม, หมากเนิ้ง (ภาคตะ