ไซเดนหรือกระเจียน ไม้ยืนต้น ผลรับประทานได้
ไม้ยืนต้น
ไซเดน ชื่ออื่นๆ : ค่าสามซีก แคหาง จันทร์ดง ทรายเด่น พญารากดำ โมดดง สะบันงาป่า เสโพลส่า ชายเดน ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : กร