ขั้นตอนการขอซื้อชิ้นส่วนกัญชา
ข่าวเกษตร
ขั้นตอนการขอซื้อชิ้นส่วนกัญชา ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอซื้อชิ้นส่วนกัญชา (ราก ต้น ใบ) ลงทะเบียนในการจองขอซื้อชิ้นส่วนก