กาสามปีก เนื้อไม้ ใช้ในงานก่อสร้าง
การปลูกพืช
กาสามปีก ชื่ออื่นๆ : กาจับหลัก ตีนนกผู้ มะยางห้าชั้น (ภาคเหนือ), กาสามซีก ตีนกา (ภาคกลาง), ตีนนก สมอตีนเป็ด สมอหวอง (ภาค