ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่หลากหลายของข่อย ในการรักษาโรค
การปลูกพืช
ข่อย ข่อย (Streblus asper Lour.) เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Moraceae ซึ่งข่อยถูกบรรจุอยู่ในตำราอายุรเวทของประเทศอินเดีย พฤกษเค
ข่อย ไม้ยืนต้นขนาดกลาง กิ่งข่อยสามารถนำมาแทนแปรงสีฟันได้
ไม้ยืนต้น
ข่อย ชื่ออื่นๆ : ข่อย (ทั่วไป), ซะโยเส่ (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน), ตองขะแหน่ (กะเหรี่ยง กาญจนบุรี), ข่อย (ร้อยเอ็ด), …