ลักษณะของดอกข้าวสารป่าและข้าวสารเถา
การปลูกพืช
ข้าวสารป่าและข้าวสารเถา มีชื่อเป็นข้าวสารเหมือนกัน แต่มีลักษณะต่างกัน ข้าวสารป่าจะมีลักษณะเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นผลัดใบ
ข้าวสารเถา ไม้เลื้อยมียางขาว เมล็ดมีสารพวกกลัยโคไสด์ ที่เป็นพิษต่อหัวใจ
ไม้เลื้อย
ข้าวสารเถา ชื่ออื่นๆ : เคือคิก (อำนาจเจริญ)ข้าวสารดอกใหญ่, มะโอเครือ, เครือเขาหนัง, ข้าวสารดอกใหญ่ (กรุงเทพฯ) ข้าวสาร (ท