กร้ามปู ก้ามกราม กิมปี๊ ฉำฉา สารสา สำสา ลัง ไม้ยืนต้นขนาดสูง เนื้อไม้ใช้ในงานแกะสลัก
ไม้ยืนต้น
กร้ามปูก้ามกราม กิมปี๊ ฉำฉา สารสา สำสา ลัง ชื่ออื่นๆ : กร้ามปูก้ามกราม กิมปี๊ ฉำฉา สารสา สำสา …