ชุมเห็ดเทศ หมากกะลิงเทศ ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง
การปลูกพืช
ชุมเห็ดเทศ หมากกะลิงเทศ ชื่ออื่นๆ : ชุมเห็ด (ภาคใต้) ขี้คาก ดับมือหลวง (เหนือ) ชุดเห็ดใหญ่ (ภาคกลาง) ส้มเห็ด (เชียงราย)