แคป่า แคนา ดอกขาว รสขม สรรพคุณดอกแคป่า ต้นแคนา ชื่อวิทยาศาสตร์คือ
ไม้ยืนต้น
แคป่า ชื่ออื่นๆ : ภาคเหนือ แคขาว, แคแน  ภาคอีสาน แคทราย ภาคตะวันออก แคยาว  ภาคใต้ แคยอดดำ ต้นกำเนิด …