หลังดำ ผลสุกรับประทานได้ ต้นและผล ใช้เป็นยา
ไม้ยืนต้น
หลังดำ ชื่ออื่นๆ : ตะโกพนม (ทั่วไป) กะละมัก (กาญจนบุรี ราชบุรี) มะด้ามหมุ่ย มะดำ (เหนือ) มะตับหมาก (เชียงใหม่ ลำพูน) หนั …