ติ้วส้ม ยอดอ่อน ใบอ่อน และดอกอ่อนใช้รับประทานเป็นผักได้
ไม้ยืนต้น
ติ้วส้ม ชื่ออื่นๆ : ตาว (สตูล) ติ้วส้ม (นครราชสีมา); ติ้วแดง ติ้วยาง ติ้วเลือด (เหนือ) ; แต้วหิน (ลำปาง) ติ้วเหลือง …