กระดูกไก่ ไม้พุ่ม ดอกสีขาว
การปลูกพืชสมุนไพร
กระดูกไก่ ชื่ออื่นๆ : กระดูกไก่ (ภาคกลาง) เกตุเมือง, ฝอยฝา (กรุงเทพฯ) หอมไก่ (ภาคเหนือ)  หอมไก๋ (พายัพ) กระดูกไก่ (ใต้)  …