ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่หลากหลายของข่อย ในการรักษาโรค
การปลูกพืช
ข่อย ข่อย (Streblus asper Lour.) เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Moraceae ซึ่งข่อยถูกบรรจุอยู่ในตำราอายุรเวทของประเทศอินเดีย พฤกษเค
ข่อย กิ่งข่อยนำมาใช้แทนแปรงสีฟัน ผลสุกทานได้
การปลูกพืชสมุนไพร
ข่อย ชื่ออื่นๆ : กักไม้ฝอย (ภาคเหนือ), ข่อย (ทั่วไป), ซะโยเส่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ตองขะแหน่ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), ข