จิก จิกน้ำ ไม้ต้นผลัดใบ ดอกออกเป็นช่อสีแดงห้อยลง
ไม้ยืนต้น
จิกเขา ชื่ออื่นๆ : จิกน้ำ, กระโดนทุ่ง, กระโดนน้ำ, กระโดนสร้อย, จิ๊ก, ปุยสาย, ตอง, ลำไพ่ ต้นกำเนิด : ประเทศไทยและเพื่อนบ้