ต้นชาด ไม้ยืนต้น เนื้อไม้แข็ง ใช้ทำสิ่งปลูกสร้าง
ไม้ยืนต้น
ต้นชาด ชื่ออื่นๆ : กุง (อุบลราชธานี, อุดรธานี, ปราจีนบุรี) คลง (เขมร) คลอง (เขมร) ควง (พิษณุโลก, สุโขทัย) ตึง, ตึงขาว (ภ