ต้นมะหาด
การปลูกพืช
ต้นมะหาด ชื่ออื่นๆ : ภาคเหนือเรียก “หาดหนุน” ในจังหวัดเชียงใหม่เรียก “ปวกหาด” ภาคกลางเรียก ̶