ต้นรัง เรียง เรียงพนม เนื้อไม้แข็ง นิยมนำมาทำสิ่งปลูกสร้าง
ไม้ยืนต้น
ต้นรัง เรียง เรียงพนม ชื่ออื่นๆ : เปา, เปาดอกแดง (ภาคเหนือ) รัง (ภาคกลาง) เรียง, เรียงพนม (เขมร-สุรินทร์) ลักป้าว (ละว้า …