รางจืด ราชาแห่งการถอนพิษ
การปลูกพืชสมุนไพร
รางจืด ชื่ออื่นๆ : หนามแน่, ย้ำแย้, ยาเยียว, ดุเหว่า, ตานี, ซั้งกะ, เครือเถาเขียว, คาย, ปัง, กะล่ะ, ขอบชะนาง ต้นกำเนิด …