ทองอุไร ดอกสีเหลือง นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ไม้มงคล
ไม้ดอก
ทองอุไร ชื่ออื่นๆ : ดอกละคร(เชียงใหม่)/ พวงอุไร(กทม.)/ สร้อยทอง(กทม.,กลาง) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Yellow bell/ Yellow …