ทุ้งฟ้า ทุ้งฟ้าไก่ ไม้ทำเครื่องใช้ รากใช้ผสมยา
ไม้ยืนต้น
ทุ้งฟ้า ทุ้งฟ้าไก่ ชื่ออื่นๆ : กระทุ้งฟ้าไห้, ทุ้งฟ้าไก่ (ชุมพร) ตีนเทียน (สงขลา) ทุ้งฟ้า (ภาคใต้) พวงพร้าว (ปัตตานี) ต้