บังบาย ยอดอ่อนรับประทานเป็นผักสด
การปลูกพืช
บังบาย ชื่ออื่นๆ : บังกาย, ฝีเสื้อ, กะตังบาย(ภาคใต้) กะตังแดง (กรุงเทพ) เขือง, บังใบ, กะตังใบ, กะตังบาย (ภาคกลาง)  กะลัง