ประสักดอกแดง ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ดอกเป็นดอกตูมรูปกระสวย กลีบเลี้ยงสีแดงปนเขียว
ไม้ยืนต้น
ประสักดอกแดง ชื่ออื่นๆ : โกงกางหัวสุม ประสัก (ภาคกลาง), พังกาหัวสุม พังกาหัวสุมดอกแดง (ภาคใต้) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ป