ปอตายไฮ้ ปอไฮ้ ไม้พุ่มรอเลื้อย เปลือกมีเส้นใยเหนียวใช้ทำเชือก
ไม้เลื้อย
ปอตายไฮ้ ปอไฮ้ ชื่ออื่นๆ : เต่าไห้ พญาไม้ผุ (ราชบุรี) พันไฉน พันไสน (กรุงเทพมหานคร) ปอตับเต่า (ภาคเหนือ เลย) ต้นกำเนิด : …