ปอแดง ปอพาน ไม้ยืนต้น พบในป่าเต็งรังและป่าดิบแห้ง
ไม้ยืนต้น
ปอแดง ปอพาน ชื่ออื่นๆ : ปอขนุน (ภาคกลาง, ภาคใต้) ปอแดง (ภาคใต้) ปอพาน, ปอฟาน (เชียงใหม่) หมากนก (ภาคใต้) ต้นกำเนิด …