ปอแดง ปอพาน ไม้ยืนต้น พบในป่าเต็งรังและป่าดิบแห้ง
ไม้ยืนต้น
ปอแดง ปอพาน ชื่ออื่นๆ : ปอขนุน (ภาคกลาง, ภาคใต้); ปอแดง (ภาคใต้); ปอพาน, ปอฟาน (เชียงใหม่); หมากนก (ภาคใต้) ต้นกำเนิด :