ผักกะแยง คะแยง ไม้ล้มลุกเนื้ออ่อน เป็นผักพื้นบ้านของภาคอีสาน จัดเป็นวัชพืชในนาข้าว
การปลูกพืช
ผักกะแยง คะแยง ชื่ออื่นๆ : ผักกะแยง, แขยง, คะแยง, ผักลืมผัว, ควันเข้าตา, อีผวยผาย,  กะออม, มะออม, กะแยง (ตะวันออกเฉียงเห