ผักเสี้ยน วัชพืชตามไร่นาสรรพคุณทางยา
วัชพืช
ผักเสี้ยน ชื่ออื่นๆ : ผักเสี้ยนขาว, ผักเสี้ยนไทย, ผักเสี้ยนบ้าน, ผักเสี้ยนตัวผู้ (ภาคกลาง) ส้มเสี้ยน, ผักส้มเสี้ยน (ภาคเ