ผักแว่นโคก ลำต้นมีขนสั้นปกคลุมหนาแน่น เป็นพืชอาหารสัตว์ โค กระบือ
การปลูกพืช
ผักแว่นโคก ชื่ออื่นๆ : ผักแว่นโคก หญ้าตานทราย หญ้าตานหอย ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : เกล็ดหอย flowered beggarweed ชื่อวิทยาศ