ฝ้าย เป็นพืชเส้นใย ส่วนใหญ่นำมาผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่ม
การปลูกพืช
ฝ้าย ชื่ออื่นๆ : ฝ้ายเทศ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ฝ้ายชัน (ลำปาง), ฝ้ายดอก (เชียงใหม่) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : …