ขุนไม้,พญาไม้ ไม้ต้น เส้นใบจำนวนมากเรียงขนานกัน ไม่มีเส้นกลางใบ
ไม้ยืนต้น
ขุนไม้,พญาไม้ ชื่ออื่นๆ : ขุน, พญาไม้, เส่งโบลมิ้, เสม็ดบก, เหย่ดู ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ขุนไม้,พญาไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์