การปลูกพริกขี้หนูและวิธีการแปรรูปพริกขี้หนู
การปลูกพืชสวน
พริกขี้หนู (Hot chilli) ถือเป็นพริกที่นิยมนำมารับประทานหรือนำมาใช้ประโยชน์มากในบรรดาพริกทั้งหลาย เนื่องด้วยเป็นพริกที่มี