พลับพลึง ปลูกประดับบ้าน หรือนำใบมาประคบแก้ชำบวม
ไม้ดอกไม้ประดับ
พลับพลึง ชื่ออื่นๆ : ว่านชน (ภาคอีสาน), ลิลัว (ภาคเหนือ), พลับพลึง (ภาคกลาง), วิรงรอง (ชวา) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : พลับ