พังแหร เนื้อไม้อ่อนใช้สร้างสิ่งก่อสร้างชั่วคราว
การปลูกพืช
พังแหร ชื่ออื่นๆ : พังแกรใหญ่ (ยะลา) กีกะบะซา (มลายู นราธิวาส) ขางปอยป่า (ภาคเหนือ) ตะคาย (ภาคกลาง) ปะดัง (กะเหรี่ยง-แม่