ฝ้าย เป็นพืชเส้นใย ส่วนใหญ่นำมาผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่ม
การปลูกพืช
ฝ้าย ชื่ออื่นๆ : ฝ้ายเทศ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ฝ้ายชัน (ลำปาง) ฝ้ายดอก (เชียงใหม่) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Cotton , …