ท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ที่พักผ่อนเชียงใหม่ ชมแปลงผักเมืองหนาวและวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าม้งและการละเล่นพื้นบ้าน
ท่องเที่ยวเกษตร
การท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ที่พักผ่อนเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ โครงการหลวง
การทำผางประทีป ชาวล้านนานิยมจุดผางประทีสเป็นพุทธบูชาในช่วงประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)
เทคโนโลยีเกษตร
การทำผางประทีป ผางประทีป เป็นเครื่องสักการบูชาในพระพุทธศาสนา คำว่า ผาง คือ ภาชนะดินเผาคล้ายถ้วยเล็กๆ ใช้เป็นถ้วยสำหรับใส