มะก้ำต้น ไม้ต้นขนาดกลาง ราก เมล็ด ใบ มีสรรพคุณทางยา
ไม้ยืนต้น
มะก้ำต้น ชื่ออื่นๆ : มะแค้ก, หมากแค้ก (แม่ฮ่องสอน) มะหล่าม (นครราชสีมา) บนซี (สตูล) ไพ (ปัตตานี) มะแดง, มะหัวแดง, มะโหกแ …