การขยายพันธุ์ต้นกาตีลหรือต้นยางนา ไม้ที่ใช้สร้างอาคาร บ้านเรือน
ไม้ยืนต้น
กาตีล ยางนา ไม้ยางนา ชื่อวิทยาศาสตร์ Dipterocarpus alatus Roxb. มีชื่อเรียกอื่นว่า กาตีล (เขมร-ปราจีนบุรี) ขะยาง (ชาวบน-