ลำพูป่า นิยมใช้ปลูกเป็นไม้บุกเบิก
ไม้ยืนต้น
ลำพูป่า ชื่ออื่นๆ : กาลา, คอเหนียง (เชียงใหม่) สะบันงาช้าง (แพร่) กระดังงาป่า (กาญจนบุรี) ตะกูกา (จันทบุรี) ลิ้นควาย (ปร