ว่านสากเหล็ก ไม้ล้มลุก ลักษณะคล้ายพืชพวกปาล์ม
การปลูกพืช
ว่านสากเหล็ก ชื่ออื่นๆ : ว่านสากเหล็ก, จ๊าลาน, มะพร้าวนกคุ่ม (เชียงใหม่) พร้าวนก, พร้าวนกคุ่ม (นครศรีธรรมราช) ละโมยอ (มา