สมอทะเล กระหูด กุระ กือเราะพันธุ์ไม้ป่าชายเลน พรรณไม้น้ำยืนต้น
การปลูกพืช
สมอทะเล กระหูด พันธุ์ไม้ป่าชายเลน พรรณไม้น้ำยืนต้น  ชื่ออื่นๆ : กระหูด(กลาง) กุระ, กือเราะ, คือรัก (มลายู-ใต้) ต้นกำเนิด