วงศ์สับปะรดและพืชในสกุลสับปะรด BROMELIACEAE
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์สับปะรด ลักษณะเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นเป็นแกนสั้นๆ บางทีที่พบเป็นพืชอิงอาศัย ใบเรียงเป็นกระจุกแ