สารภีทะเล ไม้ประดับให้ร่มเงา ประโยชน์และสรรพคุณ
ไม้ดอกไม้ประดับ
สารภีทะเล ชื่ออื่นๆ : กระทึง, กากระทึง, กากะทึง (ภาคกลาง) ทิง (กระบี่) เนาวกาน (น่าน) สารภีทะเล (ประจวบคีรีขันธ์) สารภีแ
กระทิง หรือ สารภีทะเล ไม้ดอกกลิ่นหอม พรรณไม้ในวรรณคดี
การปลูกพืช
กระทิง หรือ สารภีทะเล ไม้ดอกกลิ่นหอม พรรณไม้ในวรรณคดี ชื่ออื่นๆ : กากะทิง,กระทิง, กากระทึง (ภาคกลาง) ทิง (กระบี่) เนาวกา