ส่องฟ้า เป็นแหล่งอาหารสัตว์ธรรมชาติสำหรับแทะเล็ม ใบอ่อนทานเป็นผัก
การปลูกพืช
ส่องฟ้า ชื่ออื่นๆ : สมัดใหญ่ (เลย) ส่องดาว ส่องฟ้า(ตะวันออกเฉียงเหนือ) ส่องฟ้าดง ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ส่องฟ้า ชื่อวิท
โปร่งฟ้า ไม้พุ่ม ดอกสีขาวคล้ายดอกสะเดามีกลิ่นหอมอ่อนๆ
การปลูกพืชสมุนไพร
โปร่งฟ้า ชื่ออื่นๆ : ส่องฟ้า (อีสาน), หวดหม่อนต้น (ลำปาง), หัสคุณดง (โคราช), ลอดฟ้า (หล่มสัก) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : …