หญ้าปล้อง ชอบขึ้นในดินที่ชื้นแฉะหรือมีน้ำขัง หรือใน
การปลูกพืช
หญ้าปล้อง ชื่ออื่นๆ : หญ้าถอดปล้อง หญ้าปล้อง (กรุงเทพ) ริมปัต คัมไป (มลายู นราธิวาส) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : hymenachne, …