หญ้าหนูตัน ไม้ล้มลุก ขึ้นเป็นกอขนาดเล็ก ทั้งต้น ผสมกับสมุนไพรอื่น ต้มน้ำดื่มรักษามะเร็ง
การปลูกพืช
หญ้าหนูตัน ชื่ออื่นๆ : โก่กำแล่น (ชัยภูมิ) หางไก่เถื่อน (อุบลราชธานี); มะพร้าวป่า ศรีคันไชย (เชียงใหม่) ; หญ้าหนู (ปน) ห